Akvaprojekt d.d. Akvaprojekt d.o.o.- POSLOVI NADZORA  
    Akvaprojekt d.o.o.- POSLOVI NADZORA  
 
 
 
 
 
HOME
O NAMA
POSLOVI PROJEKTIRANJA
POSLOVI NADZORA
KONTAKT
Značajniji poslovi u nadzoru >
 

Poslovi nadzora

 1. Kanalizacijski sustav Split-Solin, podetapa la, Ib i Ic-kolektor Gradske luke s mehaničkim uređajem za pročišćavanje i glavnom crpnom stanicom Q=1.250 l/sec


 2. Prva faza odvodnje podsliva 2 Dujmovača-oborinski kolektor u Dujmovači


 3. Vodoopskrbni sustav Vrgorca


 4. Vodoopskrbni sustav Imotskog


 5. Vodovod Pliva-Pantan


 6. Uredaj za pročišćavanje otpadnih voda Trilj


 7. Kanalizacija Mravinci


 8. CS Rudine


 9. CS Kaštel Sućurac


 10. CS Plano


 11. Uredaji za desalinaciju na Mljetu i Lastovu


 12. Uredaj za pročišćavanje otpadnih voda Sinj


 13. EKO Kaštelanski zaljev - glavni cjevovod


 14. EKO Kaštelanski zaljev - podsustav Kaštel Sućurac


 15. EKO Kaštelanski zaljev - podsustav Kaštel Lukšić


 16. Kanalizacija Gradac
 

ZNAČAJNIJI POSLOVI U NADZORU

Kanalizacijski sustav Split - Solin: prva faza južnog sliva Splita, podetape I a, b i c - Prsten gradske luke Split
Posebno smo ponosni na naše sudjelovanje na ovom velikom poslu koji je započet 1995, a uz manje prekide završen 1999. godine.
U sklopu nadzornog tima, naša tvrtka je imala glavnog nadzornog inženjera i inženjera za gradevinske radove. Predmet nadzora je bila izgradnja sljedećih objekata:
a) glavni obalni kolektori: - armirano betonski
    kanal 2,60x1,90 m  L=677,21 m'
  - ø 1200 mm    L=97,60 m’
  - ø 1100 mm    L=115,60 m’
  - ø 1000 mm    L=149,60 m’
  - ø 900 mm      L=222,60 m’
  - ø 800 mm      L=497,00 m’
  - ø 700 mm      L=107,00 m’

b) crpna stanica "Katalinića brig", Q=1.250,00 l/s

c) mehanički uredaj za pročišćavanje (grubo i
    fino sito)

d) 11 kišnih preljeva

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sinja
Radovi su trajali gotovo dvije godine, a ekipa u sastavu glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za gradevinske radove, nadzorni inženjer za strojarski dio radova i opremu i nadzorni inžinjer za elektro-radove imala je zadatak kontrolirati tijek izgradnje biološkog uredaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 30.000 e.s. i protoke 178 l/s s ispustom u potok Goručicu. Prva faza radova uključila je izradu ulaznog kanala s rešetkom, stanice s pužnim crpkama, finih sita, aerirani pjeskolov mastolov, retenci~ski bazen, upravno-pogonsku zgradu, dovodni kolektor do uredaja, pripadajuće instalacije, trafostanicu, agregatsku stanicu, priključak na javnu cestu i druge poslove.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Trilja
Naručitelj posla su bile Hrvatske vode, a nadzor je trajao četiri godine, u skladu s dinamikom izvodenja radova. U realizaciji posla sudjelovali su još: Infraprojekt Split, Stibl-ing Split te Joško Kuljiš, dipl. ing. strojarstva. U Trilju je zadatak bio izgradnja biološkog uredanja za pročišćavanje otpadnih voda 7.000 e.s. i protoke 80 l/s sa ispustom u rijeku Cetinu. Radovi su uključivali izgradnju dvije crpne stanice s dovodnim kolektorom do uredaja, pripadajuće instalacije, trafostanicu te niz drugih pratećih objekata.

Vodoopskrbni sustav Split – Solin - Kaštela - Trogir, glavni cjevovod kroz Kaštela i podsustav Kaštel Sućurac
Na zahtjev Agencije EKO-Kaštelanski zaljev koja nastupa u ime investitora Vodovoda i kanalizacije Split u ožujku 2001. preuzet je zadatak nadzora (glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građ, radove) na izgradnji vodoopskrbnog sustava Split-SolinKaštela-Trogir, glavnog cjevovoda kroz Kaštela i podsustava K. Sućurac, a u sklopu Eko-projekta Kaštelanski zaljev. Nadzor je vršen nad izgradnjom tlačnog cjevovoda 0 800 mm i dužine 9.120 m, tlačnog cjevovoda 0 700 mm i dužine 2.340 m, vodospremnika Kaštel Sućurac V= 3000 m3, još jednog tlačnog cjevovoda fđ 500 mm, L=700 m', te opskrbnog cjevovoda 0 600 mm, L=720 m'. Radovi su obuhvaćali i prolaz cjevovoda ispod Jadranske magistrale i to kombinacijom bušenja i armirano-betonske galerije, prolaz cjevovoda ispod željezničke pruge, te izgradnju kompenzacijske komore. Najveći dio posla je završen i predstoji priprema dokumentacije za tehnički pregled izgradenog cjevovoda.

Vodoopskrbni sustav Split – Solin - Kaštela - Trogir, podsustav Lukšić-Radun
I ovo je bio zadatak nadzora preuzet od Agencije EKO-Kaštelanski zaljev na ime i za račun Vodovoda i kanalizacije Split, kao investitora, a u sklopu Eko-projekta. U poslu je sudjelovao i Hidroprojekt-ing iz Zagreba. Vršen je nadzor nad izgradnjom crpne stanice Kaštel Lukšić 250 l/s, tlačnog cjevovoda profila 500 mm i dužine 1.200 m, opskrbnog cjevovoda prfila 600 mm i dužine 1.520 m, prolaz cjevovoda ispod Jadranske magistrale u kombinaciji bušenja i armiranobetonske galerije. Nadzirana je i izgradnja vodospreme Lukšić 4.500 m3, crpne stanice Kaštel Lukšić 37 l/s, tlačnog opskrbnog cjevovoda profila 200 mm i dužine 1.900 m, te vodospreme Radun, kao dijela podsustava za premine 1.000 m3.

 
 
 
 
 
 
 
 
       
Developed by Studio Pro+ for WLW